2 september 2020 –

MeerWAARD!
Ruilverkaveling wordt waardenverkaveling.

‘Hoe kunnen we waarde geven aan dat wat we nog niet waarderen?’ Onze inzending ‘Meer Waard!’ voor de E.O. Wijersprijsvraag 2020 wil de boeren in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een helpende hand toesteken. Bodemdaling door oxidatie van het veen, een watersysteem dat piept en knarst in zijn voegen, een teruglopende biodiversiteit, stikstofdepositie. De problematiek is complex en divers en vraagt om scherpe keuzes. Twee grote landschappelijke ingrepen – een biodiverse Binnenwaard en een natte Zouwespons – geven richting aan een volhoudbare toekomst op basis van de diversiteit in de bodem en een toekomstbestendig watersysteem. Er ontstaat een palet aan mogelijkheden voor jonge boeren, van robuust weidevogelbeheer tot agroforestry. Het verdienmodel is essentieel. Wij bepleiten een gestapeld verdienmodel met maximale waardecreatie. Dit betekent dat wij als maatschappij de boer niet alleen belonen als voedselproducent, maar ook vermeden CO2 uitstoot door vernatting van het veen, opslag van gebiedseigen zoetwater en versterken van biodiversiteit economisch gaan waarderen. Dit doen we door middel van een Waardenverkaveling als invulling van een Ruilverkaveling 2.0. In zeven stappen vindt een herverkaveling van gronden en waarden plaats met – uiteindelijk – meerwaarde voor boer én burger.

Klik hier voor de volledige inzending MeerWAARD! 

Teamleden:
Peter de Ruyter (Bureau Peter de Ruyter), Daniëlle Hollants (Atelier des Hollants), Geertje Maagdenberg (WUR) en Frank Verhoeven (Boerenverstand).
I.s.m. Jaap van Doesburg (Kadaster).